Chuẩn hóa dữ liệu Mã số thuế cá nhân. Hướng dẫn cập nhật Căn cước công dân

1. Mục tiêu, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân

– Đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác 03 thông tin: họ và tên; số CCCD hoặc số CMND còn hiệu lực hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có CCCD hoặc CMND; ngày, tháng, năm sinh của cá nhân vào dữ liệu của các MST thuộc phạm vi rà soát để đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Đảm bảo mỗi cá nhân được cấp 01 MST duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp MST để giảm trừ gia cảnh cho NNT thu nhập cá nhân.

2. Đối tượng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân:

Đối tượng MST cá nhân cần rà soát phục vụ chuyển đổi mã định danh làm MST là các MST của cá nhân có quốc tịch Việt Nam và:

– Là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

– Là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;

– Là cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng MST 10 số để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

Đại lý thuế H.A.T

An tâm về thuế. Vững bước kinh doanh

0905.811.081
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon