Điểm mới Nghị định 132 về quản lý thuế với DN có giao dịch liên kết

Ngày 27/01/2021, Tổng cục Thuế có Công văn 271/TCT-TTKT giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nghị định 132/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2020, với một số nội dung mới nổi bật sau đây:

*Sa đi, b sung quy đnh v các bên có quan h liên kết:

– Sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm g khoản 2 Điều 5 (Các bên có giao dịch liên kết):

Trước đây, tại điểm g khoản 2 Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP: “g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột;”

Điểm mới, điểm g khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP:

“g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con r; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;”

– Bổ sung điểm l khoản 2 Điều 5 (Các bên có quan hệ liên kết):

“l) Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này.”

*B sung quy đnh v trách nhim và quyn hn ca Cơ quan thuế trong qun lý giá giao dch liên kết.

Bổ sung quy định về quản lý sử dụng báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Cụ thể tại điểm c khoản 1 Điều 20 Nghị định 132/2020 quy định:

“c) Quản lý, sử dụng Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của người nộp thuế phục vụ công tác quản lý rủi ro, trao đổi thông tin theo quy định và cam kết của Việt Nam tại Thỏa thuận quốc tế về thuế, không sử dụng để ấn định thuế”.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 271/TCT-TTKT ngày 27/01/2021.

0905.811.081
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon