Các chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 còn hiệu lực

1. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo khoản 1 mục II Nghị quyết 68/NQ-CP, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN trong 12 tháng.

Thời gian thực hiện: đến hết ngày 30/6/2022.

2. Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động

Căn cứ tại khoản 3 mục II Nghị quyết 68/NQ-CP, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP.

Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng.

Thời gian thực hiện: Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp hết ngày 30/6/2022.

3. Chính sách giảm mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động

Đây là nội dung chính tại Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 do Chính phủ ban hành. Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian thực hiện: 12 tháng, hạn chót đến hết ngày 30/9/2022.

Ngoài ra, tại Công điện 431/CĐ-TTg, Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan có liên quan thực hiện các hiện các biện pháp khác nhằm tăng cường hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động như sau:

– Tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

– Chỉ đạo thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ; đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022.

– Thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, lợi ích lâu dài của việc tham gia BHXH, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần, không để xảy ra tình trạng trục lợi BHXH; 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Đại lý thuế HAT

An tâm về thuế. Vững bước kinh doanh

0905.811.081
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon